Zaanstad-trainerscorps onderweg naar next level

Woensdag 21 februari was de eerste bijeenkomst in het kader van #Zaanstad2020 met als onderwerp visie ontwikkelen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van trainers. En wat is een mooiere plek daarvoor dan in de VIP-lounge van het AZ-stadion. Met een groep van zo’n 25 trainers onder leiding van Marc Donker en Ellen van der Veekens zijn de eerste stappen gemaakt.

Vooraf was een brede enquete gehouden onder trainers over de sterke punten van en de verbeterpunten voor Zaanstad. Positief kwamen onder andere naar voren: betrokkenheid, goede sfeer en dat we best veel goede trainers in huis hebben. Verbeterpunten volgens de trainers zijn: beter communiceren, onderling afstemmen en de sturing op beleid. Na de presentatie van de resultaten van de enquete volgde een rondleiding door het AZ-stadion die uiteindelijk eindigde via de spelerstunnel aan de rand van het veld.

Daarna volgde de introductie door Marc Donker, sinds het begin van dit seizoen (jeugd- trainerscoördinator. Hij benadrukte dat hij in het begin vooral heel veel aan het rondkijken is geweest, gesprekjes met trainers heeft gevoerd. Hij stelde met name het belang voorop om het samen te doen. Marc: “De trainers zijn mijn team, ik begeleid, stimuleer en coördineer”. Het trainers-corps werd direct door Marc ingezet door in groepjes te bespreken op welke manieren we als Zaanstad trainers kunnen begeleiden. Plenair kwam daar direct al een hele waslijst van ideeën uit voort: bij elkaar kijken bij trainingen, een trainersbuddy met wie je kan overleggen, een trainerscafé met themabijeenkomsten, een externe spreker, richtlijnen voor techniek via clinics, uitwisseling over pedagogische aanpak, over teamtrainingen. Belangrijk is dat het telkens om handvaten gaat, deze kan je naar eigen inzichten hanteren, invullen, doorontwikkelen en natuurlijk daarna ook weer delen. Aan de ideeën die veelal liggen op het terrein van communicatie en onderling afstemmen, zal de rest van dit seizoen en vooral ook volgend seizoen verder invulling worden gegeven.

Vervolgens introduceerde Marc het TOP en LIFT-systeem als instrument om de jeugd tot 20 jaar in kaart te brengen en te kunnen volgen. Van iedere speler/speelster wordt een profiel gemaakt aan de hand van testjes en scores op verschillende aspecten.

Voor de CMV- en C-Jeugd heet dat TOP:

 • Techniek
 • Ontwikkeling
 • Plezier

Voor A, B jeugd en jonge senioren is dat LIFT:

 • Lerend vermogen
 • Inzet
 • Fysiek
 • Techniek

De trainers gaan deze systematiek de komende weken uitproberen en de resultaten zullen worden meegenomen bij de indeling van de teams.

Al met al een zeer nuttig bijeenkomst met een hoge betrokkenheid waarin de trainers samen stappen hebben gemaakt naar de toekomst.

#Zaanstad2020 #ZaanstadMakenWeMetZnAllen

(bericht: vv zaanstad; foto’s: eric visch)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Zaanstad is in beweging

Onder de noemer #Zaanstad2020 werken we sinds de zomer van 2017 aan de toekomst van onze vereniging als volleybalbolwerk. Na een brainstormsessie zijn we van start gegaan met zes concrete projecten. Afgelopen vrijdag kwam de kerngroep #Zaanstad2020 bij elkaar om de voortgang en ontwikkeling binnen deze projecten te bespreken.

Doorstroom in de dameslijn
Vincent, trainers dameslijn, technische commissie
Het doel van het project is om de doomstroom – zowel naar een hoger team als naar een lager team – te verbeteren. De beoogde resultaten zijn dat de samenstelling van teams goed passen  bij de doelstellingen van de teams, dat de teams goed onderling op elkaar aansluiten en dat voor individuele speelsters voldoende mogelijkheden zijn om een stapje hoger of lager te gaan spelen. In overleg tussen trainers en tc is een inschatting gemaakt van de mogelijkheden van de speelsters en de binding met de vereniging. Op basis hiervan is een eerste voorlopige blauwdruk gemaakt van de teamindeling voor volgend seizoen. Vervolgens zullen er de komende weken gesprekken gevoerd worden met de speelsters om de blauwdruk te toetsen. Op basis van deze blauwdruk trainen nu al speelsters met andere teams mee en wordt vroegtijdig zichtbaar waar hiaten in de teamindeling zitten. Op deze manier is de tc al vanaf november bezig aan het werken naar een teamindeling voor volgend seizoen.

Trainers opleiden, begeleiden en professionaliseren
Marc en Ellen, trainers
Binnen Zaanstad hebben we een enorm potentieel aan volleybalkennis en ervaring. Veel spelers en speelsters uit de hogere teams geven training. Hoe ga je deze trainers verder opleiden en begeleiden om de training op een (nog) hoger plan te krijgen? Hoe zorg je er voor dat de aanpak van trainers beter op elkaar afgestemd kan worden? Als start is via een enquete onder trainers een inventarisatie gedaan hoe de trainers er zelf in staan, hun behoeften en wensen, de binding met de verening. Binnenkort zal dit een vervolg krijgen op een trainersbijeenkomst om tot concrete doelstellingen en activiteiten te komen. Een eerste stap zal al gemaakt worden met de workshop ‘Coach de coach’ gericht op ontwikkeling van pedagogische kennis en vaardigheden van trainers/coaches.

Doorstroming van jeugd naar breedtesport
Ellen, A-jeugd-trainers, trainers breedtesportteam, technische commissie, jeugdcommissie
Relatief veel A-jeugd van 16-17 jarigen stoppen met volleybal bij de overstap naar de senioren. Talenten zijn vaak al gewend om op jonge leeftijd mee te doen bij seniorenteams. Door zoveel mogelijk A-jeugdspelers en speelsters mee te laten trainen bij de senioren – dus juist bewust ook bij de breedtesportteams – wordt de stap naar de senioren kleiner gemaakt. Het levert nu al een wisselwerking op: ook de breedtesport teams beginnen de jeugd te ontdekken als er invallers nodig zijn. We voorzien nu dat er volgend seizoen waarschijnlijk een extra dames- en herenteam bij zal komen.

Nieuw volleybalaanbod
Bert in samenwerking met Merel als trainster
Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen is er behoefte aan een meer flexibel volleybalaanbod. Veel mensen hebben geen behoefte aan trainings- en wedstrijdverplichtingen, maar willen wel graag sporten en zijn bekend met volleybal. Vanaf het najaar is gestart met een blok van tien trainingen gegeven door Merel. De geluiden over deze trainingen zijn zeer enthousiast en inmiddels is een tweede blok gestart. Er blijkt ook behoefte te zijn om als vervolg in een recreantengroep in te stromen en in een enkel geval om aan te sluiten bij een competieteam. Aan deze mogelijkheden wordt in de aanloop naar het komende seizoen gewerkt.

Volleybal is dé tijd van je leven
Ingerlise samen met de opgerichte jeugdraad
Sporten voor de jeugd is meer dan alleen trainen en wedstrijden spelen. Lid zijn van een vereniging is een sociaal gebeuren en wie kan er beter invulling aan geven dan de jeugd zelf. Tegen die achtergrond is recent de jeugdraad opgericht. Binnen no-time was er een jeugdkersttoernooi met aansluitend eten, gewerkt wordt aan een jeugdfeest en er is een idee voor een filmavond. Ook zal de jeugdraad betrokken gaan worden bij de organisatie en invulling van het jeugdkamp. Beleving bij de jeugd vergroot de binding met de vereniging en daar worden wel als club alleen maar groter en sterker van.

De veilige sportomgeving
Ingerlise, Eric, Jos, Daniel, Jirrin en Wim
VV Zaanstad zijn we met zijn allen en natuurlijk willen we een vereniging zijn waarin iedereen zich prettig voelt. Intentie van de projectgroep is naast het maken van heldere richtlijnen en afspraken, ook de eigen verantwoordelijkheid van de leden aan te spreken. Op die manier ‘bewaken’ wij met iedereen samen een positieve Zaanstad-cultuur. Eerste speerpunt is sexuele intimidatie, met als belangrijk doel dat mensen de weg weten als ze  op dit gebied dingen meemaken die ze als onprettig/ongewenst ervaren. Jos Blakenburg was al vertrouwenspersoon en Jirrin Schut is daarbij gekomen Zij zullen zich de komende tijd zichtbaar profileren, zodat iedereen weet dat je bij hun terecht kan. Daarnaast zal er naar volgend seizoen toe gestreefd worden dat elke trainer/coach over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag beschikt. Tweede speerpunt is ‘sportief publiek’, stimuleren van een positieve houding van het publiek naar eigen team, trainers/coaches, tegenstander en scheidsrechter. Een positieve uitstraling van het publiek volgen de ‘Zaanse manieren’ die goed past bij de uitstraling van onze club als volleybalbolwerk.

De groep kerngroep bestaat momenteel uit: Vincent Pirovano, Marc Donker, Patrick de Reus, Jeroen Nol, Ellen van der Veekens, Angelique Kreulen, Helen Kaptein, Ingerlise Kooijman, Bente van der Peet, Fanny Wegman, Masja Roovers, Frank Lemstra, Wim van der Weide en Bert Sombroek.

De organisatie van Zaanstad2020 is in handen van Eric Visch / communicatieadviseur

 

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Even voorstellen: werkgroep ‘veilige sportomgeving’ #Zaanstad2020

Even voorstellen: werkgroep ‘veilige sportomgeving’ #Zaanstad2020 

‘Natuurlijk willen we een veilige sportomgeving zijn!’

VV Zaanstad zijn we met zijn allen en natuurlijk willen we een vereniging zijn waarin iedereen zich prettig voelt. Om deze doelstelling kracht bij te zetten is in het kader van #zaanstad2020 de projectgroep ‘de veilige sportomgeving’ van start gegaan. Intentie van de projectgroep is naast het maken van heldere richtlijnen en afspraken, met name de eigen verantwoordelijkheid van de leden aanspreken. Op die manier ‘bewaken’ wij met iedereen samen een positieve Zaanstad-cultuur. 

De projectgroep is in oktober en november twee keer bij elkaar geweest.
Uit de eerste bijeenkomsten zijn een aantal thema’s naar voren gekomen die in de komende tijd uitgewerkt zullen worden:

– Seksuele intimidatie  
– Pesten 
– Sportief coachen 
– Sportief publiek 
– Discriminatie 
– Omgang met alcohol 

De projectgroep ‘de veilige sportomgeving’ bestaat uit Ingerlise Kooijman (D1, jeugdcommissielid), Jos Blakenburg (H5, vertrouwenspersoon), Daniël Hoonhout (H1, trainer D4, hulptrainer D1), Wim van der Weide (zitvolleybal, bestuurslid) en Eric Visch (communicatieadviseur). De komende maanden zullen we nader invulling geven aan de genoemde thema’s en een zo groot mogelijk draagvlak proberen te creëren. Een veilige sportomgeving bij Zaanstad maken we namelijk met zijn allen!

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Nieuw: instuiftrainingen

Ook leren volleyballen, net als je kind? Vroeger op school gevolleybald en lijkt het je leuk om weer te beginnen? Dat kan vanaf nu door mee te doen aan de instuiftrainingen bij VV Zaanstad. In een serie van 10 lessen leert trainster Merel Koenderink je basisvaardigheden als bovenhands spelen, onderhands passen en smashen. Merel is een ervaren volleybalster die zowel in de zaal als op het strand op hoog niveau heeft gespeeld. Inmiddels is ze trainster bij VV Zaanstad en de Rabobank Volleybalschool.

De instuiftrainingen bestaan uit een serie van 10 lessen van 1,5 uur op donderdagavond  in sporthal Zaanlands-West. De kosten zijn € 75. We starten op 28 september om 20:30.  Meer informatie en aanmelden? Stuur een email naar instuif@vvzaanstad.nl. Je bent van harte welkom!

(De instruiftrainingen maken onderdeel uit van #zaanstad2020 – het traject van en door VV Zaanstad om te werken aan de toekomst van de vereniging – met de instuiftrainingen willen we ons aanbod van volleybalactiviteiten verbreden)

Deel dit bericht als je het leuk vindt

Zaanstad2020

VV Zaanstad heeft de ambitie een sterke volleybalvereniging te zijn en zich continue verder te ontwikkelen. Op initiatief van het bestuur zijn in twee sessies met een aantal ‘sterkhouders’ uit de vereniging  de volgende speerpunten voor het aankomende seizoen benoemd:

 • Doorstroming binnen de vereniging
 • Trainers opleiden en begeleiden
 • Uitbreiding breedtesport
 • Versterking structuur topsport
 • Volleybalbeleving bij de jeugd verhogen
 • Een veilige sportomgeving bieden

Door het werken aan deze speerpunten willen we een continue ontwikkelingsproces in gang zetten. Op die manier werken we met #Zaanstad2020 aan een nog sterker volleybalbolwerk boven ’t IJ.

De toekomst van VV Zaanstad maken we zelf.  Om actief beleid te kunnen voeren, hebben er in de zomer twee sessies plaatsgevonden. De eerste sessie was een zogenaamde ‘brown paper sessie’: op post-its zijn “vijf meter” ideeën op een rol papier verzameld, gecategoriseerd en besproken. In de tweede sessie zijn bovenstaande speerpunten benoemd. Aan elke speerpunt zijn concrete activiteiten en uitvoerende mensen gehangen. Elk half jaar zal de groep ‘sterkhouders’ – die overigens in de tijd kan veranderen – bij elkaar komen om de voortgang te bespreken en nieuwe speerpunten te benoemen. Met #Zaanstad2020 bereiden wij ons voor op de toekomst

De verschillende projecten zijn nu in een opstartfase. Via de verschillende kanalen zal de komende periode aandacht worden besteed aan de concrete activiteiten.  De nieuwe ontwikkelingen zullen op deze manier de komende tijd zichtbaar worden. Als je ondertussen vragen of suggesties hebt, laat het gerust weten. Zaanstad maken we met z’n allen.

Een sportief volleybalseizoen toegewenst,

Bert Sombroek, voorzitter VV Zaanstad


De groep ‘sterkhouders’ bestaat momenteel uit: Vincent Pirovano, Marc Donker, Patrick de Reus, Jeroen Nol, Ellen van der Veekens, Dennis Oosterling, Bente van der Peet, Fanny Wegman, Masja Roovers, Frank Lemstra, Wim van der Weide en Bert Sombroek.

De organisatie van Zaanstad2020 is in handen van Eric Visch / communicatieadviseur

Deel dit bericht als je het leuk vindt
© VV Zaanstad 2013-2019 - Privacyverklaring - Webdesign & development: Toewan grafische communicatie / Eric Visch
MENU